Directie

De directie van de Bron wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

  • Directeur: Dhr. A. de Boer
  • Adjunct-directeur: Mevr. J.W. van der Sluijs

 

Schoolvereniging

Als u lid wilt worden van de schoolvereniging, kunt u het aanmeldingsformulier verkrijgen bij de directie. Beide ouders kunnen lid worden. Op school zijn ook de statuten van de vereniging op te vragen. Na indiening van uw aanvraag beslist het bestuur of u lid kunt worden. In het aanmeldingsformulier wordt verwezen naar artikel 2 van de statuten. De inhoud van dit artikel luidt: “De vereniging verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als Gods Woord en in verbondenheid aan het reformatorisch belijden, zoals gedrukt in de drie formulieren van enigheid, te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, zoals vastgesteld op de Synode van Dordrecht 1618/1619.

 

Schoolgrootte

De Bron is een basisschool waar kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Het aantal kinderen dat onze school bezoekt is ongeveer 190. Er zijn 8 groepen. Sinds het schooljaar 2008/2009 heeft de Bron ook een voorschool. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht.

 

Ons schoolgebouw en de speelplaats

Het oorspronkelijke schoolgebouw is gesticht in 1927. Daarna zijn er verschillende uitbreidingen geweest (o.a. de kleuterafdeling, het gymlokaal, de handvaardigheidszolder, nieuwe lokalen). De verschillende verbouwingen en aanpassingen zijn zo uitgevoerd dat het toch één geheel is gebleven en passend in de omgeving. In het gebouw zijn 10 leslokalen, een computerlokaal, een gemeenschapsruimte, een gymzaal voor de kleuters en op de zolder is een handvaardigheidsruimte. Verder zijn er natuurlijk magazijnen, toiletgroepen, een speciaal invalidentoilet, een directeurskamer, onderwijskundige ruimtes (RT, logopedie, etc.) en een personeelskamer met keuken. Ook is een noodverlichting (inclusief “UIT” bordjes) aangelegd. De zolder is extra voorzien van twee nooduitgangen. Het gebouw wordt d.m.v. hete luchtverwarming en radiatoren op temperatuur gehouden.

Naast de school zijn twee fietsenstallingen. De speelplaats is afgesloten met een ijzeren sierhek met 2 ingangen (aan de kleuterkant en aan de kant van de hogere leerjaren). Aan de kleuterkant zijn een zandbak, schommels, klimhuisje, duikelstangen en een opbergschuurtje gesitueerd. Midden op het plein staat een klimtoestel met glijbaan. Met zwart-witte tegels is een dambord ingestraat. Als extra uitloop is het aangrenzende kerkplein als speelplaats in gebruik. Ook dit deel is besloten en autovrij.