Klachten, wensen en verlangens

Binnen de SCOB vinden wij open communicatie over klachten, grieven of verwijten van groot belang. Open met
elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk
tegen de persoon in kwestie.’ Dit bevordert een goede onderlinge verstandhouding.


In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit:
Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in
kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te
komen.
Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een
klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur.
Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, wordt contact opgenomen met de interne
vertrouwenspersoon binnen de school. Voor de Bron is dit: Trudy van der Wal. (Voor haar gegevens zie
personeel)
De betrokken contactpersoon zal – indien noodzakelijk – in overleg contact opnemen met een van de
vertrouwenspersonen die aan de stichting verbonden zijn.


In bijzondere gevallen is het mogelijk zelf direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. De
gegevens van de vertrouwenspersoon van de Stichting zijn:
Dhr, H. van Dorp – 06-50673640

Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO) voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
Email: info@gbco.nl


Het is hierbij het vermelden waard dat de geschillencommissie altijd zal nagaan of de klacht op school
besproken is. Zo niet, dan zal zij degene die de klacht indient terugverwijzen.


Het zal duidelijk zijn dat in principe alle reguliere klachten afgehandeld moeten kunnen worden in stap 1 en 2.
Voor ernstige klachten, zoals lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag, is
uiteraard altijd de weg naar vertrouwenspersonen en klachtencommissie open.


Wij vinden het belangrijk hier te benadrukken dat wij er alles aan doen om lichamelijk/seksueel geweld en
misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden. Ons beleid voorkomen en
bestrijden van grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels zijn daar een voorbeeld van. Bovendien
hebben alle medewerkers die werken bij een onderwijsinstelling, ook de contactpersonen die medewerker zijn,
wettelijk gezien een meldplicht wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of
vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten er
onmiddellijk voor zorgen dat deze informatie het bevoegd gezag bereikt. Het bevoegd gezag is verplicht de zaak
te melden bij de landelijke vertrouwensinspecteur.


Voor de volledigheid vermelden wij hier ook het telefoonnummer van de landelijke vertrouwensinspecteur, die
zowel voor ouders en leerlingen als voor directie en personeelsleden te bereiken is. De vertrouwensinspecteur
is te bereiken onder nummer (0900) 1113111.

Vertrouwenspersoon

Zijn er zaken die niet door middel van bovenstaande procedure afgehandeld kunnen worden, dan is voor de ouders mevrouw van Bruchem (Adres : Molenstraat 17 en tel. nr. 0418-642321) bereid gevonden als vertrouwenspersoon te fungeren. We denken dan in dit kader aan bijvoorbeeld klachten van zeer vertrouwelijke aard en ongewenste intimiteiten.

Voor de kinderen is als contactpersoon aangewezen juf Trudy van der Wal. Zij kunnen haar hierover aanspreken. Ook kunnen kinderen briefjes voor haar in de rode brievenbus doen.