Klachten, wensen en verlangens

Soms hebben ouders klachten, wensen, verlangens over de gang van zaken op school. Doorgaans worden die zaken op ple­zierige wijze met elkaar besproken tijdens contactavonden of huisbezoek.

  • Als er een klacht is met betrekking tot een bepaalde leer­kracht c.q. de directeur, wilt u dan eerst met hem of haar persoonlijk praten? (Dat kan elke dag na schooltijd of anders telefonisch). Meestal kan er tot overeenstemming gekomen wor­den. Als het onder vier ogen gebeurt, wordt er ook niet onno­dig ruchtbaarheid aan gegeven en is de kans op toenadering groot.
  • Hebt u het gevoel dat er aan uw klacht, wens of verzoek geen recht is gedaan, kunt u naar de directeur stappen. Eventu­eel met enkele andere ouders die dezelfde vragen heb­ben. Ook de MR staat open voor eventuele hulp daarbij.
  • Als er na bovenstaande twee stappen geen oplossing is gevonden, dan kunt u naar de voorzitter van het schoolbestuur gaan. Of u schrijft een brief aan het schoolbestuur. Het is prettig als de directeur een kopie van deze brief ontvangt, zodat hij op de hoogte is. Mocht het bestuur er niet naar tevredenheid op reageren, kunt u in laatste instantie uw vraag stellen op de ledenvergadering van de vereniging.

We hopen dat de communicatie op deze wijze aan beide kanten prettig verloopt. Uiteraard zijn positieve reacties even welkom.

Vertrouwenspersoon

Zijn er zaken die niet door middel van bovenstaande procedure afgehandeld kunnen worden, dan is voor de ouders mevrouw van Bruchem (Adres : Molenstraat 17 en tel. nr. 0418-642321) bereid gevonden als vertrouwenspersoon te fungeren. We denken dan in dit kader aan bijvoorbeeld klachten van zeer vertrouwelijke aard en ongewenste intimiteiten.

Voor de kinderen is als vertrouwenspersoon aangewezen juf Josien van der Sluijs. Zij kunnen haar na schooltijd hierover aanspreken.